tillsynsmyndighet

Vad är en tillsynsmyndighet?

En tillsynsmyndighet är en myndighet som ansvarar för att övervaka och säkerställa efterlevnaden av lagar, föreskrifter och myndighetsbeslut inom ett specifikt område. Tillsynsmyndigheter har ofta befogenhet att inspektera verksamheter, utfärda påföljder för överträdelser av regler och föreskrifter för att säkerställa efterlevnaden av regelverk. Men de ska även ge rådgivning och information för att underlätta för företag, organisationer och enskilda att efterleva lagkraven. Exempel på centrala tillsynsmyndigheter inom kemikalier och miljö är kemikalieinspektionen, arbetsmiljöverket, naturvårdsverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tillsynsmyndigheter finns även på läns- och kommunnivå. Ofta är det en enhet inom kommun och länsstyrelse eller särskilda kommunala myndigheter som ansvarar för miljö- och kemikaliefrågor.

Bestämmelser om tillsyn inom miljöbalkens regelverk finns i miljötillsynsförordningen.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult i kontakter med tillsynsmyndigheter. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen