kemikalielagstiftning

Vad är kemikalielagstiftning?

Kemikalielagstiftning är ett samlingsbegrepp för de lagar och regler som gäller för kemikalier. Syftet med lagstiftningen är att förebygga och minska riskerna med farliga kemikalier och skydda människors hälsa och miljön. Den är omfattande och inkluderar många olika lagstiftningar. De flesta gäller inom hela EU, men det finns också nationella regler som bara gäller i Sverige. Utöver dessa finns internationella överenskommelser och avtal som reglerar kemikaliers hantering och handel.

Regler om kemikalier och deras användning finns även i regelverk som gäller för till exempel arbetsmiljö, miljöfarliga verksamheter eller brandsäkerhet. Flera myndigheter ansvarar för kemikalier, bland annat Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det finns en hierarkisk ordning för lagstiftningarna som innebär att lagstiftningarna inte har samma dignitet. Överst finns grundlagen och sedan lagar som riksdagen beslutar om. Därefter följer förordningar som regeringen får utfärda. En föreskrift är ett underordnat regelverk som utfärdas av en myndighet och innehåller mer detaljerade regler inom vissa områden. Lagstiftningens benämning talar alltså om vilken dignitet regelverket har.

Ett direktiv är en rättsakt inom EU där EU-länderna inom en viss tidsram ska implementera regelverket i nationella lagar. En EU-förordning gäller omedelbart och behöver inte implementeras i nationella lagar.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen