Leksaksdirektivet

Vad är leksaksdirektivet?

Leksaksdirektivet är ett omfattande EU-direktiv som gäller för leksaker för barn. Den innehåller bland annat regler om kemikalier, brännbarhet, elsäkerhet, dokumentation och märkning. Syftet med leksaksdirektivet är att skydda barns hälsa och säkerhet. Kraven i leksaksdirektivet gäller för alla som tillhandahåller leksaker inom EU, d.v.s. tillverkare, importörer och distributörer.

När det gäller kemikalier finns det vissa specifika krav i leksaksdirektivet, exempelvis:

  • Flera ämnen har gränsvärden för hur mycket som får läcka ut från olika material i leksaken.
  • Många allergiframkallande doftämnen är förbjudna eller kräver märkning.
  • Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen är förbjudna i delar som barnet kan komma åt.
  • Vissa ämnen har gränsvärden i leksaker som små barn kan stoppa i munnen eller är avsedda att stoppa i munnen.

Utöver kemikaliekraven finns regler om leksakers brännbarhet, bland annat att de inte ska bestå av material som är lättantändliga, vara explosiva eller innehålla flyktiga ämnen som kan antändas i luft. Det finns även krav på att leksaker ska var CE-märkta, att det ska finnas vissa dokument och krav på att det ska finnas varningar på förpackningen i vissa fall.

Länk till direktivet om leksakers säkerhet och den svenska lagen om leksakers säkerhet.

Det finns flera regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker och gäller parallellt med leksaksdirektivet, t.ex. Reach-förordningen, RoHS-direktivet, CLP-förordningen, POP-förordningen, Förpackningsdirektivet och Avfallsdirektivet.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att säkerställa att kraven i leksaksdirektivet uppfylls. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen