farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant avfall som är farligt för miljön eller människors hälsa. I avfallsförordningen finns en förteckning över olika avfallsslag och vilka som är klassade som farligt avfall. Exempel på farligt avfall är spillolja, färgrester, avfall som innehåller kvicksilver eller bekämpningsmedel.

Om man har en verksamhet där det uppkommer farligt avfall ska man hantera avfallet på rätt sätt. Det ska till exempel förvaras så att eventuell spill och läckage inte når avlopp, mark eller vatten. Förvaringsbehållare ska vara tätslutande och vara märkta med dess innehåll.

Det finns även andra regler som gäller för verksamheter där farligt avfall uppstår. Bland annat ska man föra anteckningar om avfallet och årligen rapportera till avfallsregistret. Det finns också en skyldighet att kontrollera att företaget som transporterar bort och tar emot avfallet har de tillstånd som krävs. Transportföretaget ska även se till att det finns ett transportdokument för transporten av det farliga avfallet.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för råd kring hanteringen av farligt avfall. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen