avfallsdirektivet

Vad är avfallsdirektivet?

Avfallsdirektivet är en lagstiftning inom EU som reglerar hanteringen av avfall. Direktivets syfte är att främja cirkulär ekonomi och minska negativa miljökonsekvenser av avfallshantering. Direktivet är antaget i svensk lagstiftning, bland annat i miljöbalkens regler.

En viktig del i direktivet är den så kallade avfallshierarkin eller avfallstrappan, med fem olika nivåer för hantering av avfall; förebygga, återanvända, återvinna, energiåtervinna och deponera. I första hand ska man förebygga att avfall uppkommer. Det ska till exempel göras genom att göra produkter så att de håller längre, går att reparera och återanvända. I andra hand ska produkter återanvändas och materialåtervinnas och i sista hand energiåtervinnas genom till exempel förbränning eller deponeras.

Du kan läsa mer om lagar och regler om avfall på Naturvårdsverkets webbsida.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult i frågor som rör avfall. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen