CLP-förordningen

Vad är CLP-förordningen?

CLP-förordningen är en del i EUs kemikalielagstiftning. CLP står för Classification, Labelling and Packaging och det är vad förordningen handlar om, d.v.s. regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen syftar till att säkerställa en tydlig och enhetlig klassificering och märkning av kemikalier och kemiska produkter, för att skydda människors hälsa och miljön och främja en säker användning av kemikalier. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska se till att reglerna i förordningen uppfylls.

Förordningen innehåller kriterier för klassificering av ämnen eller blandningar, som bestämmer vilken faroklass och farokategori ämnet eller blandningen får. Faroklasser är exempelvis hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror som brandfara. Klassificeringen avgör sedan vilka symboler (faropiktogram) och signalord, t. ex. Fara och Varning, som produkten ska märkas med. Det finns också regler om förpackningar, till exempel barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärke för produkter med vissa klassificeringar.

Länk till regelverket för klassificering, märkning och förpackning

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i CLP-förordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen