SVHC-ämnen

Vad är SVHC-ämnen?

SVHC-ämnen är ett begrepp som används inom EUs kemikalielagstiftning. SVHC står för Substances of Very High Concern och är ämnen som är särskilt farliga. Dessa ämnen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, t.ex. cancerframkallande, reproduktionsstörande eller långlivade och bioackumulerande.

På den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbsida finns en lista med särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Ämnen som finns listade i kandidatförteckningen är kandidater till att hamna på bilaga XIV, tillståndslistan, i Reach-förordningen och kan därmed bli tillståndspliktiga. Nya ämnen läggs kontinuerligt till i listan som uppdateras 2 gånger per år.

Det finns vissa regler kopplade till kandidatförteckningen. Tillverkare, importör eller distributörer av produkter som innehåller ämnen på kandidatförteckningen i en halt över 0,1 viktprocent, ska lämna information till SCIP-databasen. De ska även lämna information till kunder om innehåll av särskilt farliga ämnen och hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt.

Länk till listan på ECHAs webbsida.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att ersätta SVHC-ämnen i sina produkter eller för att uppfylla kraven som är kopplade till kandidatförteckningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen